چین ماشین بسته بندی تاول زده خودکار سازنده

HUALE ماشین آلات ، شرکت ، محدود

ساخت ماشین آلات با کیفیت بالا و ارائه خدمات عالی بعد از سرویس!

اخبار

March 9, 2020

دستگاه بسته بندی جدید بلیستر

b i g g e st c h a r ac t e r i s ti c of من ساعت e qu i p m e nt منم ما آهسته ام m o l d آن را مطرح کنید من e gn ، c onv e n i e nt f یا c ما t o m er s t o دوباره p l a c e او m o l d ، دوباره du c e d e bugg i ng تایم دوم m a t er i a l c os t ، او k e y p ar t s ار ه m a de of h i g h یک چراغ y s t a i n l e ss s t ee l یک دوم h i g h - g ra de منم تو شماره آهان m a t er i a l s توسط m ac h i n ng ce n t e r ( C N C ) ، mi rr یا لی ن c توتی ng یک دوم o t h e r ساعت p دوباره c من در C NC e qu i p m e nt من ن o یکی p r o c e ss ng ت دوباره t a i n t او o r i g i n a l t e x t u r e f i n i sh i n g ، h i g h li ght او nob l e یک چراغ y t ra nsp ar e nt p r o t ec ti ve c ov e r از f i ne wo r k m a nsh i p ج T o e nsu r e او s afe t یک دوم او D Ra w i ng p r o ce ss i ng از s t a i n l e ss t ee l c ov e r op er a ti on a dd un limi t e d s t y l e f یا او ov er a l l d e s i g n ، او m ec h a n i c a l p r odu c t s ca n یک ل ب اوم ar ti s ti c c h ar m ، t او چه کسی هستم p r o c e ss از او د ه

اطلاعات تماس